Jesteśmy do państwa dyspozycji!

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw egzekucyjnych. Nieodzownym elementem mojej pracy jest podejmowanie nieszablonowych działań umożliwiających sprawne poszukiwanie majątku dłużnika.

Do zadań nam powierzanych przez wierzycieli należy w szczególności:

  • wykonywanie czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych,
  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Komornik sądowy ma ponadto prawo:

  • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • na wniosek organizatora licytacji sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym.