OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Beata Gasztyk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 11-12-2020 r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze pod adresem Zielona Góra, Pl. Słowiański 2 odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

składająca się z działki nr 1229/2 o pow. 1,7769 ha, działki nr 1230/6 o pow. 2,50 ha, działki nr 1230/7 o pow. 0,4766 ha położonych pod adresem: 66-010 Nowogród Bobrzański, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00084604/2 o powierzchni 47 535,00 m2, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: TRANSPORT KRAJOWY I ZAGRANICZNY EUROTRANSPORT DŁUBAK” SP.J..

Suma oszacowania wynosi 940.820,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 705.615,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 94.082,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Zielonej Górze 70 10205402 0000 0902 0113 0640

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można zapoznać się z operatem szacunkowym wyżej wymienionych nieruchomości w Kancelarii Komornika w dni powszednie w godzinach od 07:00 do 15:00 .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Operat szacunkowy można przeglądać w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

Licytacja nieruchomości
Data licytacji: 2020-12-11