OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ 1/2 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Beata Gasztyk, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 350/21, w dniu w dniu:

07-06-2024 r. o godz. 12:30

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę pod adresem Zielona Góra, Pl. Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra , odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

położonej w Droszkowie przy ul.Wiśniowej, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 221/2 o powierzchni 0,2526 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadził księgę wieczystą o numerze ZG1E/00117240/3 obecnie zapisanej w księgach wieczystych jako: ZG1E/00113805/4 – działka nr 428/część/ ; ZG1E/00129631/8 – działka nr 431/część/ ; ZG1E/00113632/5 – działka nr 432; ZG1E/00113633/2 – działka nr 429 i działka nr 430/część/ 2. Nieruchomosć jest własnością Marii Paech . Postępowanie prowadzone jest obecnie na podstawie art. 527-529 k.c.

Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 157 085,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 117 813,75 zł.

Zgodnie z art 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 708,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Zielonej Górze 70 10205402 0000 0902 0113 0640

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: IX Co 699/21 ).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI