OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Beata Gasztyk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 02-09-2022 r. o godz. 12:30

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę pod adresem Zielona Góra, Pl. Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 2/3 części nieruchomości zabudowanej stanowiącej nieruchomości położona na działce nr 173/1 o pow. 382 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 75,00 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 20,00 m2 położonej pod adresem: 65-001 Zielona Góra, Krzywa 10, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00068886/4 przysługującej dłużnikom: Ewa Szymańska, Wojciech Griese.
Suma oszacowania wynosi 85 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi
64 050,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 540,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Zielonej Górze 70 10205402 0000 0902 0113 0640
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim ustaleniu z Komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: IX Co 41/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI