Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Beata Gasztyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

17 grudnia 2021r. o godz.13:00

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę przy Zielona Góra, Pl. Słowiański 2 , odbędzie się

pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym o pow. 49,10 m2 składającym się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz udziału w wysokości 141/1000 w częściach wspólnych budynku i w gruncie oznaczonym nr 220/07 o powierzchni 553 m.kw.

należącej do dłużnika, położonej: 65-441 Zielona Góra, ul. Juliana Tuwima 10/4,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1E/00055484/2

Suma oszacowania wynosi 110 250,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 687,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 025,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Zielonej Górze 70 10205402 0000 0902 0113 0640

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI