OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Beata Gasztyk na podstawie przepisu art. 953 kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

W DNIU 11-10-2019R. O GODZ.10:00

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę przy Zielona Góra, Pl. Słowiański 2 odbędzie się

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

stanowiąca działkę gruntu nr 1682/1 o powierzchni 1,64 ha położonej w obrębie 47 miejscowości Zielona Góra-Ochla, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00064775/5 będącej własnością dłużnika: Jana Zegzuły

Suma oszacowania wynosi 54 010,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 006,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 401,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska SA I Oddz. Centrum w Zielonej Górze nr 70 1020 5402 0000 0902 0113 0640

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.8:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze przy Zielona Góra, Pl. Słowiański 2 pok. 201 akta postępowania egzekucyjnego (należy powołac się na sygnaturę sądową IX Co 1700/17)

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zastrzega sie prawo odwołąnia licytacji bez podania przyczyny.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI