OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Beata Gasztyk
na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 08.07.2022 r. o godz. 13:00

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę pod adresem Zielona Góra, Pl. Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra , odbędzie się
pierwsza licytacja
-nieruchomości stanowiącej działka gruntu nr 396/4 o pow. 1,1611 m.kw położonej pod adresem: 66-008 Świdnica, Koźla , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00058007/6 , niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: Petrov Consulting Sp. z o.o.
Suma oszacowania wynosi 197 907,00 zł (w tym VAT), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 148 430,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 790,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

-nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 401/2 o powierzchni 4 600 m. kw położonej pod adresem: 66-008 Świdnica, Koźla , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00051182/7, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: Petrov Consulting Sp. z o.o.
Suma oszacowania wynosi 115 620,00 zł (w tym VAT), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 86 715,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 562,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
-nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 402/7 o pow. 0,75 ha położonej pod adresem: 66-008 świdnica, Koźla , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00105044/2, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: Petrov Consulting Sp. z o.o.
Suma oszacowania wynosi 117 575,70 zł (w tym VAT), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 88 181,78 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 757,57 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

– nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 396/3 o powierzchni 1 489 m. kw zabudowanej budynkiem magazynowym o powierzchni uzytkowej 515 m. kw położonej pod adresem: 66-008 Świdnica, Koźla , dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00060767/8 , będącej własnością dłużnika: Petrov Consulting Sp. z o.o.
Suma oszacowania wynosi 907 740,00 zł (w tym VAT), zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 680 805,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 774,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Zielonej Górze 70 10205402 0000 0902 0113 0640
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: IX Co 376/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI