OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Beata Gasztyk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2022 r. o godz. 11:00
w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę pod adresem Zielona Góra, Pl. Słowiański 2, odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 66,80m.kw. znajdujący się w budynku 18-rodzinnym. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy wraz z udziałem w wysokości 57/1000 w częściach wspólnych budynku i w gruncie oznaczonym w ewidencji nr 537/10 o powierzchni 2,012 m2.
należącej do dłużników: Stanisław Chrzanowski i Dorota Chrzanowska
położonej: 66-008 Świdnica K. Zielonej Góry, Letnica 96/3,
dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1E/00068905/4
Suma oszacowania wynosi 92 220,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 61 480,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 222,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Zielonej Górze
70 10205402 0000 0902 0113 0640
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Cena wywołania: 61480,00 zł
Data licytacji: 2022-05-13