OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Beata Gasztyk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 14-05-2021 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę pod adresem Zielona Góra, Pl. Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra , odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 8 o powierzchni 52,00 m.kw. wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego połołonego na działce oznaczonej nr 325/3 , składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, położonego pod adresem: 65-001 Zielona Góra, L. Staffa 11/8 dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00096102/0 o powierzchni użytkowej 52,00 m2, przysługującego dłużnikowi: Kamil Góralewski i Małgorzata Izabela Góralewska-Lisiecka na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.

Suma oszacowania wynosi 150 740,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 113 055,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 074,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Zielonej Górze 70 10205402 0000 0902 0113 0640

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: IX Co 285/19).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Beata Gasztyk

 

 

Licytacja lokalu mieszkalnego
Cena wywołania: 113055,00 zł
Data licytacji: 2021-05-14